Son 10 yılda yaptığımız yatırım bedeli 202 Milyon Euro

Politikalarımız

Bilgi Güvenliği

CMS Grubu ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve iş süreçlerimize bağlı varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

ISO 27001 standartlarına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak standardın gerektirdiği dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere, sözleşmelere uyulması,

İş süreçlerimize yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

Bilgi Güvenliği açısından da sektörümüzde örnek bir kuruluş olmayı hedefleyerek, var gücümüzle çalışırız.

 

 

 

Çevre

Türkiye'nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, hammadde seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlayarak etkin bir Çevre Yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Bu amaca ulaşmak için;

Çevre yönetim sistemini etkileyen iş süreçlerinin bağlantılı olduğu tarafların çevre ile ilgili beklentilerini ve tüm yasal gerekliliklerini karşılamayı,

Risk temelli düşünce yaklaşımı ile kuruluşumuzun doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği çevresel sonuçların değerlendirmesini yapmayı,

Çevre yönetim sistemine ilişkin olarak, atık yönetimi ve çevresel etkilere dair sonuçlar ile bağlantılı hesp verme sorumluluğunu almayı,

Planlamış olduğumuz çevre yönetim sistemine ait hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinin teşviki için gereken kaynakları sağlamayı,

İklim değişikliğinin üretim faaliyetlerimiz ve tedarik zincirimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı uzun vadeli etkiler yaratabileceğinin bilincinde olarak karbon ayak izimizi azaltmayı,

Enerji verimliliği kapsamında çalışmalar yapmayı ve yenilenebilir enerji fırsatlarını dikkate almayı,

Su kaynaklarını etkin kullanarak su tüketimini azaltmayı

Faaliyetlerimiz sırasında hava ve su kalitesini en az etkileyecek şekilde üretim yapmayı,,

Teknik ve mali imkanlarımızı kullanarak kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için; atıkları kaynağında ayrıştırmayı , doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi,

Kimyasal yönetim sorumluluğu bilinci ile kimyasal seçimi, kullanılması ve atık haline gelmesi aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapmayı,

Çevre yönetim sistemimize ilişkin olarak tüm ilgililerin sisteme katılımını sağlamak için gereken eğitim, bllgi vb kaynakları temin etmeyi ve katkılarını değerlendirerek, onları teşvik etmeyi,

Yaşam boyu döngü çerçevesinde geri dönüşümlü malzeme kullanımına odaklanmayı ve uygulanabildiği alanlarda çevreye zararsız malzemelerin kullanımını önceliklendirmeyi taahhüt ederiz.

 

 

Kalite

Türkiye’nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, hammadde seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında, uygulanabilir tüm standart ve yasal gerekliliklerini sağlayarak, müşteri istekleri ve ilgili taraf beklentilerine uygun hareket eder. Hedefleri doğrultusunda yeni teknolojilere uygun sistemleri içeren yatırımlar yaparken, gerekli tüm kaynakları sağlamayı ve sürekli gelişmeyi ilke edinmiştir.

Stratejilerimiz doğrultusunda ürün güvenliğini, çevre şartları ve enerji verimliliği ön planda tutarak,

Yönetim sistemleri kapsamında, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek için yeni teknolojileri, kalite tekniklerini araştırıp, uygulayarak jantlarımızda sıfır hata yaklaşımı ile çalışmalar yapmayı,

Jantlarımızın ulaştığı her ülkede ilgili taraf ve paydaşlarımızla, finansal, operasyonel, kurumsal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurmayı,

Kalite, güvenlik ve performans gerekliliklerine ait tüm yasal şartlara, standart gerekliliklerine ve müşteri beklentilerine uyarak, uygunluğumuzu sürekli gözden geçirmeyi,

Toplanan tüm veri ve bilgilerin analizleri sonrasında karar almayı,

Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar sağlamayı,

Yetkin çalışanlarımız ile şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verilebilirlik, hesap verilebilirlik, gizlilik, sürekli iyileştirme ve objektiflik prensipleri ile bilgiyi zamanında müşterilerimize sunmayı, tüm kaynakları sağlayarak çözüm önermeyi, yerine getirmeyi ve bunlara bağlı olarak müşteri memnuniyetini arttırmayı,

Kurumsal etik ve sürdürülebilir ilkelerimize ve müşteri özel isteklerine bağlı olarak sürekli geliştirdiğimiz kalite bilincimizi, tedarik zincirimizin de benimsemesini sağlamayı, bu nedenle tedarikçilerimiz ile müşteri değeri yaratmayı hedefleyen bir iş birliği anlayışını benimsemeyi taahhüt ederiz.


Enerji

Türkiye’nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirliğin temeli olan yakıt verimliliğine yönelik otomobillerin ağırlığı ve geri dönüşüm konularındaki çalışmaları ön plana çıkarmak ile birlikte, tedarik seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirirken sürekli gelişmeyi amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda;
1. Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı,
2. Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları, bilginin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, ulaşılabilirliğini, gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı,
3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili uygulanabilir yasal, yönetmelik ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
4. Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,
5. Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, enerji hizmetlerinin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı,
6. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.

 


İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye'nin ilk ve dünyanın önde gelen hafif alaşım jant üreticilerinden olan CMS, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynağını sağlayarak proaktif yaklaşım ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Bu amaca ulaşmak için;

  • Üst Yönetimden başlayarak tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok eden, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunu önleyen bir sistem kurmayı, işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder,
  • Üretim ve hizmet faaliyetleri sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik risk etmenlerini değerlendirir ve koruyucu önlemler alır,
  • İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı taahhüt eder,
  • Yeni ürün, makine, tesis ve ekipmanın, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirir,
  • Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin temininde iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyum şartı arar,
  • İşyerinde yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek yangın, doğal afet ve acil durum yaratabilecek diğer konuların risklerini değerlendirerek, acil durumların tanımlandığı ve müdahale şekillerinin belirlendiği bir acil durum planı oluşturur,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışanların, tedarikçilerin ve yüklenicilerin eğitimine önem verir. Tüm çalışanlarımız ve yüklenici firma çalışanlarını iş güvenliği koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik eder,
  • İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser,
  • İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için fırsatları dikkate almayı taahhüt eder,

Sorumlu Kaynak Politikası

Bu politika CMS Grup Şirketlerinin tedarik zincirinde yer alan tedarikçiler için iş uygulamalarının sürdürülebilir sorumluluk ve etik haklar çerçevesinde yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyumlu olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Amacımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 12. Maddesi olan Sorumlu Üretim ve Tüketim başlığına da hizmet edecek, tedarikçi
performans kriterlerini Çevresel ve sosyal etkiler dikkate alarak tedarik zincirinde ölçülebilir, somut iyileştirmeler elde ederek Sorumlu Kaynak Kullanımı ilkelerinin Ana Hatlarıyla ortaya koymaktır.

Tüm tedarikçilerimiz bu politikaya uygun kaynak bulma gereksinimlerini şeffaf bir şekilde karşılama yeteneğine sahip olmalıdır. Tedarikçilerin bu politikayı kabul etmeleri ve bu politikada belirtilen tüm maddelere uyum sağlamaları sözleşmeden doğan bir yükümlülüktür. CMS Grup Şirketleri bu politikada belirlenen temel ilkeleri karşılamayan tedarikçiler ile çalışmayı feshetme hakkını saklı tutar.

Bu Politikanın Ana Hatlarını Çizen İlkelerimiz;
- Yasal Uyum
- İnsan Hakları
- Çevresel Sorumluluk
- İş Güvenliği
- İş Bütünlüğü
- Uygulama

1.Yasalara Uyum
Tedarikçiler yürürlükteki yasa ve düzenlemelere (Çevre, iş sağlığı güvenliği, adil rekabet, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması, iş kanunu, fikri mülkiyet hakları vb.) ilişkin farkındalığını sürdürmek ve bunlara uyum sağlamak zorundadır ve yasalara uyum için sistemler kurmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

2.İnsan Hakları
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Tedarikçilerimizin de bu bakış açışı ile çalışmasını beklemekteyiz.

Tedarikçilerin iş yapış süreçlerindeki bakış açısı insan haklarını ve insan mahremiyetini koruyan ve saygı gösteren şekilde tanımlanmış olmalıdır. Tedarikçilerin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve faaliyet gösterdikleri
ülkenin uluslararası sözleşmelerin gereksinimlerine uygun hareket etmeleri beklenir.

Tedarikçiler tüm ticari faaliyetlerinde de insan hakları ihlalleriyle ilgili her türlü konudan kaçınacağını taahhüt etmelidir. İnsan hakları ihlallerini tanımlayarak, tespiti halinde önlemek ve gerekli önlemleri ve iyileştirmeleri yapmakla yükümlüdür. 

Etkilerin sürekli iyileştirilmesi adına, şikâyet mekanizmasını içeren süreçlerin geliştirilmesinde katkı sağlamalıdır. Şikayetlere geri dönüş sağladığının kanıtını gösterebilmelidir.

2.1 Zorla Çalıştırma İnsan Ticareti
CMS olarak zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Tedarikçilerimizin de sürdürülebilir kalkınma hedefleri madde 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kapsamında zorla veya kaçak işçi çalıştırması konularından kaçınması ve işe alımları yasal düzenlemeleri gözeterek ele alması beklenmektedir. Yatırılan maaşlar ve avanslar adil olarak verilmeli, çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olmalı, fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

2.3 Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Tedarikçiler üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçileri çalıştıramaz. ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Bu yaş sınırlaması zorunlu eğitim süresi sonunda çocuğun eriştiği yaşın altında olmamalı ve hiçbir durumda 15 yaşın altında
olmamalıdır.

2.4 Adil ve Eşit Muamele
Tedarikçiler çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamamalıdır. Birleşmiş milletlerin belirlediği Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 5. Madde (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) kapsamında kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhil olmak üzere ayrımcılık uygulanmamalıdır. Eşit işe alma ve istihdam fırsatları sağlanması beklenir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri madde 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kapsamında gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi beklenir.

3. Çevresel Sorumluluk
CMS hammadde seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları, sürdürülebilir çevre bakış açısı ile karbon ayak izi düşük çevresel etkiler gözetilerek ve yasal mevzuatlara uygun şekilde sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda tedarikçilerinden de aynı performansı bekler. Tedarikçilerin Çevresel izin lisansları ve atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik etki riskleri gözetilerek çevresel mevzuatlara uygun iş yönetiminin sağlanması beklenir. Sürekli iyileştirme kapsamında çevre boyutlarını, risklerini belirlemeli ve operasyonlarının kontrollü takibini yürütebilmek için sorumlular atamalıdır. 

Doğal kaynak tüketimini indirgemek için yeni proje araştırma ve çalışmalar yapmalıdır. Kirlilik önleme ve atık azaltma (su, emisyon, karbon vb.) ilkeleri kapsamında hedefler belirleyerek performansları ölçmeli ve raporlamalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda madde 13 İklim eylemine de katkı sağlamak adına atık (emisyon, atıksu, katı atık) oluşumunu düşürmek için sürdürülebilir projeler geliştirmelidir. Üretim yaparken düşük sera gazı emisyonu geliştirme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini arttıran entegre politika/ strateji planını oluşturmayı hedef gösteren projeler geliştirmelidir.

4. İşyeri Güvenliği
CMS hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak mevzuatlara uyum içinde sürekli geliştirmeyi hedef alır. Bu kapsamda tedarikçilerinden de aynı performansı bekler. Tedarikçiler İş Kanunu ve İSG mevzuatlarına uygun, çalışan sağlığını gözeten sağlıklı çalışma ortamlarını oluşturmalıdır. Tedarikçiler Tehlikeleri tanımlamalı, Riskleri belirlemeli, değerlendirmeli, kontrol etmeli ve koruyucu önlemlerin alınmasının sürekliliğini sağlamalı ve gerekli periyodik bakım, testleri yaptırmalıdır. En az ulusal düzenlemeler çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlamalı ve sağlığını korumalı ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli gelişmeye destek vermelidir. Çalışanları iş güvenliğinde tanımlanan tehlike ve riskler hakkında bilgilendirme eğitimleri ve sağlık eğitimleri vermeli ve kayıtlarını tutmalıdır. Çalışan güvenliğinin sağlanması çalışmaları süresince çalışanların da görüşlerini almalıdır. İş yeri güvenliği ve İşçi sağlığı kapsamında mevzuat çerçevesinde sorumlular atılmalıdır. Çalışanlar için proses özelinde mevzuata uygun kişisel koruyucu ekipmanları sağlamak zorundadır.

5. İş Bütünlüğü
CMS tedarikçi seçimini kendi oluşturduğu İş Ortağı El Kitabına göre yapmakta olup, tüm tedarikçilerin
bu el kitabına uygun şekilde iş yürütmesini beklemektedir.

5.1 Yolsuzlukla Mücadele
CMS hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermez. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermemektedir. Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

5.2 Adil Rekabet ve Eşitlik İlkesi
CMS, tüm firmalara adil, eşit ve serbest ticaret kurallarına uygun davranarak iş ortaklarını değerlendirir, seçer. Firmaların ülkesi, dini, ırkı ve siyasi yapısını değerlendirmez. Firmaların güçlü olduğu iş alanlarını, teknolojisini, kalitesini, lojistik hizmet seviyesini, güvenilirliğini değerlendirir. Tedarikçilerinde de aynı hassasiyetle iş süreçlerini yönetmesini bekler. 

5.3 Fikri Mülkiyet ve Gizlilik
CMS tüm tedarikçileri ile gizlilik sözleşmeleri imzalamaktadır ve bu sözleşme kapsamında iş yürütmektedir. Bu kapsamda tedarikçilerin sadece sözleşmeye dayalı anlaşmada belirtilen hususlar çerçevesinde bu bilgileri kullanmasını bekler. Sözleşmeye aykırı davranışların tespiti halinde iş akdini sonlandırma hakkına sahiptir. Aynı zamanda tedarikçilerinin bu çalışma prensibini benimsemesini, şirketlerin fikri mülkiyet haklarını ve çalışanların gizli ve özel bilgilerini korumaya saygı ve özen göstermelerini bekler.

5.4 Çıkar Çatışmasının Önlenmesi
CMS tedarikçileri ile olan ilişkilerinde kişisel çıkarlar nedeniyle oluşabilecek, işin tarafsızlığını etkileyecek tüm durumlar için CMS Etik Hattına bildirim yapılmasını bekler. 

6. UYGULAMA
CMS tedarikçilerine yapılan denetimlerde, bu politikada belirlenen kurallara uygunluklarını sorgular, sonuçlarını ve iyileştirmeleri takip ve kontrol eder. Bu politikada belirtilen ve harici yasal düzenlemelere uymayan, ihlal eden tedarikçiler ile olan sözleşmelerini feshetme hakkını saklı tutar.
Ayrıca bu politikaya uygun olmayan eylemlerin tedarikçiler ve çalışanlar tarafından bildirilmesini bekler ve teşvik eder. Bildirimlerin ulaştırılabilmesi için gerekli yolları CMS İş Ortağı El Kitabında detaylı tanımlamıştır. Ayrıca cms.com.tr adresinde bulunan iş etiği kitapçığında Etik Hat numarası tanımlanmıştır.

 

 

 

CMS iş Etiği Kitapçığı

İNDİR

İnsan Kaynakları

Yıldızlara ulaşmak…

Şirket kültürümüze uyumlu, enerjik, takım çalışmasına inanan, alanında yetkin ve yüksek potansiyelli insan kaynağını bünyemize kazandırmak,
Sunduğumuz; sürekli gelişim odaklı eğitim uygulamaları ve rekabetçi gelişim olanakları ile çalışanlarımızın hem beceri hem de teknik bilgi kazanmalarını sağlamak,
Uyguladığımız performans yönetimi ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini takip eden, yüksek verimliliğe ulaşmaları yolunda onları ekip olmaya teşvik eden ve onlara değer veren, adil yaklaşımımız ile tercih edilen şeffaf bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdir.

Bu şekilde takımın parçası olarak gördüğümüz her çalışanımızın katkısını önemsiyor ve elde edilen başarıyı paylaşıyoruz.